Friday, February 22, 2013

mundhumaaaa

Tak khangm mundum:
HINGSUM MUKKI HING MIK SAPMINK SAPLO
NUHING MUKKI LUMIK SAPLO
MIHING MUKKI KUKHA SAPLO
NIMANA KHAMHINGLO
ज्यान बाँध्ने 
[हिङ्सुम मुक्की हिङमिक सेप्लो ,,,,,
नुहिङ मुक्की लुमिक सेप्लो,,,,,,
मि~हिङ मुक्की कुखाप् सेप्लो,,,,,
निमेन्ना खेम्हिङ्लो,,,,,,]

Thank you lungwa

BEFORE HAVING FOOD MUNDHUM
खाना खान भन्दा अगाडी भन्ने मुन्धुम,,,,,
=========================
YAMING KUBEEYANG HUKWA
HINGSUM SAPKA MUKKI
YAMING MANGLING SUSING
HINGSUM SAPGA HUKWAMIN
यामिङ कुबि~ याङ हुक्वा,,,,,,,,,
हिङ्ग्सुम सेप्क मुक्की,,,,,,,,,
यामिङ माङलिङ सुसिङ,,,,,,,,,
हिङसुम सेप्ग हुक्वामिन,,,,,
Before going to bed:
सुत्न जानु भन्दा अगाडी:
ni..ni..ni..NINAM
LEHING NINAMINN
MIKNINGWA HINGNUM
YAMING YAGOO NINAM MEEN
YANUM MUKPOO HUNGSA
YAMING MING MUNG NAROO
नि,,नि,,,नि,,निनाम,,,,
लिहिङ्ग निनामिन्,,,,,,
मिकनिङ्वा हिङ्नुम,,,,,
यामिङ्ग यागो निनामिन,,,,,
यानुम मुक्पॊ हुङ्ग्सा,,,,,,
यामिङ्ग मिङ् मुङ् नारो,,,,,,,,,,  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ani jiu bandhne bhaneko ni lungwa

Nimang may NIMINGMI
HINGNA SAHING YAMHUROO
KHANNU MIKLAP OONSAGLOK
NUMUKLAGAA HINGMI ONLOO
 बिहानै कोहि सन्ग नि नबोली।।।।।।
निमाङमे  निमाङमि,,,,,
हिङ्ना साहिङ् यामहुरो,,,,,
खेन्नु  मिक्लेप उन्साङ्ग्लो,,,,
नुमुक्लाग  हिङमिक ओन्लो,,,,
===================
धुप या दियो बाल्दा
============
नि~~ ओन् साङ्ग्मि 
नि~~ माङ्ग्नुम साङ्ग्मिन 
नि~~ कुमुक परम माङ्निम् 
हुङ्हा निनाम निमिङमि
================
से`से साङ्-साङ्
मुन्धुम इथुम चोकमा मुन्धुम 
===================
माङ्ग यामिङ् लायोफेन्याक
माङ्ग यामिङ्ग खेम्बा खेनयाक   
 माङ्ग यामिङ्ग लायो खेम्बा खेन्याक सेप्तेओ
-----------------------------------
युमा लाई बोलाउने समय आयो
====================
मि~माङ्ग्मे श्री-श्रीमा युमा माङ् निमिङ्ग्मि३
------------------------------------------
नि~~माङ्निम माङ् पो माङ्वा ए,,,,
सुनु मुङ्नाम् इङ्ग्नाम्लो
मुक या मुक पो हिङ्ग्नाम्लो
सुसिङ्ग इङ् लत्  सेप्नारो
हिङ्नाम नामुक इतमुख्लो
निमिङ्ग्मि,,,,,,,,,,

No comments:

Post a Comment